Hamro School
Hamro School

Hamro School

Product Details
हाम्रो स्कूल एउटा कविता हो जसले बालबालिकाको लागि शिक्षा र उनीहरूको विकास र कल्याण कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउँछ। पुस्तक भित्रका चित्रहरू र कविताहरूले बच्चाहरूलाई स्कूल र सिकाइ कति रमाइलो हुन सक्छ भनेर देखाउँछन्।